Criteria

**Uitsluitingscriteria voor Diensten van Woonzorg:**

1. **Leeftijd:** Onze diensten zijn primair gericht op volwassenen van 18 jaar en ouder. Personen jonger dan 18 jaar komen niet in aanmerking voor onze diensten.

2. **Geografisch gebied:** Wij bieden onze diensten aan in de regio Arnhem. Personen buiten dit geografische gebied komen niet in aanmerking voor onze diensten.

4. **Type behoefte:** Onze diensten zijn ontworpen om te voorzien in de behoeften van mensen die hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten, zoals ouderen, mensen met een handicap, en anderen die kwetsbaar zijn. Personen die geen specifieke behoefte hebben aan deze vorm van ondersteuning komen niet in aanmerking.

5. **Beschikbaarheid van andere middelen:** Personen die al toegang hebben tot vergelijkbare diensten of ondersteuning van andere instanties komen niet in aanmerking voor onze diensten, tenzij zij aanvullende behoeften hebben die niet elders worden vervuld.

6. **Medische of mentale gezondheidstoestand:** Onze diensten zijn bedoeld voor mensen met specifieke medische of mentale gezondheidsbehoeften, zoals chronische ziekten, psychische aandoeningen, of andere gezondheidsproblemen die hun vermogen om zelfstandig te functioneren beïnvloeden.

7. **Criminaliteit:** Personen die betrokken zijn geweest bij ernstige criminele activiteiten of die een bedreiging vormen voor de veiligheid van anderen in de gemeenschap komen niet in aanmerking voor onze diensten.

8. **Andere criteria:** We behouden ons het recht voor om aanvullende criteria toe te passen op basis van specifieke behoeften, doelstellingen en prioriteiten van onze organisatie.

Zeker, hier zijn uitsluitingscriteria voor mensen die buiten de boot vallen en specifiek gericht zijn op huishoudelijke hulp, dagbesteding en thuiszorg:

**Inclusiecriteria voor Diensten van Woonzorg:**

1. **Mensen die buiten de boot vallen:** Onze diensten zijn beschikbaar voor personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en die moeite hebben om de weg te vinden naar hulpinstanties. Dit omvat mensen die geconfronteerd worden met sociaal isolement, financiële moeilijkheden, mentale gezondheidsproblemen, fysieke beperkingen, of andere omstandigheden die hen belemmeren om passende ondersteuning te vinden.

2. **Behoefte aan huishoudelijke hulp:** Onze huishoudelijke hulpdiensten zijn bedoeld voor personen die hulp nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, koken, wassen en boodschappen doen. We richten ons op mensen die door gezondheidsproblemen, leeftijd, of andere redenen niet in staat zijn om deze taken zelfstandig uit te voeren.

3. **Behoefte aan dagbesteding:** Onze dagbestedingsprogramma’s zijn ontworpen voor mensen die behoefte hebben aan gestructureerde activiteiten en sociale interactie gedurende de dag. Dit omvat personen die geïsoleerd zijn, zich eenzaam voelen, of die hun dagelijkse routine willen verrijken met zinvolle bezigheden en sociale contacten.

4. **Behoefte aan thuiszorg:** Onze thuiszorgdiensten zijn gericht op mensen die medische zorg en ondersteuning nodig hebben in hun eigen huiselijke omgeving. Dit kan variëren van hulp bij persoonlijke verzorging en medicatiebeheer tot verpleegkundige zorg en palliatieve zorg, afhankelijk van de individuele behoeften van de cliënt.