Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Woonzorg ZVJ B.V.

Versiedatum: 02-01-2024

KVK nummer: 92313833

Artikel 1
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Woonzorg ZVJ B.V.: de besloten vennootschap Woonzorg ZVJ B.V., gevestigd te Mr E.N. van Kleffenstraat 6, 
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit met wie Woonzorg ZVJ B.V. een overeenkomst aangaat.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Woonzorg ZVJ B.V. en de opdrachtgever betreffende de levering van zorg- en dienstverlening.
4. Zorg- en dienstverlening: de door Woonzorg ZVJ B.V. aangeboden zorg en aanverwante diensten zoals beschreven in de overeenkomst.
5. Partijen: Woonzorg ZVJ B.V. en de opdrachtgever gezamenlijk.
6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Woonzorg ZVJ B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Woonzorg ZVJ B.V. en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3
Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Woonzorg ZVJ B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Woonzorg ZVJ B.V. is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten in haar aanbiedingen of offertes.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4
Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van Woonzorg ZVJ B.V. schriftelijk accepteert, dan wel wanneer Woonzorg ZVJ B.V. een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever ontvangt.
2. Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door beide partijen zijn vastgelegd.

Artikel 5
Uitvoering van de overeenkomst
1. Woonzorg ZVJ B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
2. Woonzorg ZVJ B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen zorg- en dienstverlening te leveren volgens de geldende normen en kwaliteitseisen.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Woonzorg ZVJ B.V. worden verstrekt.
4. Woonzorg ZVJ B.V. heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, zoals betalingsverplichtingen of andere verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

Artikel 6
Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij een andere opzegtermijn is overeengekomen.
3. Woonzorg ZVJ B.V. heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a. de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
b. de opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of andere bij de opdrachtgever betrokkenen de uitvoering van de overeenkomst door Woonzorg ZVJ B.V. onmogelijk maken;
c. er sprake is van gewijzigde omstandigheden waardoor Woonzorg ZVJ B.V. niet langer in staat is om de overeengekomen zorg- en dienstverlening te bieden.

Artikel 7
Tarieven en betaling
1. Voor de zorg- en dienstverlening gelden de tarieven zoals overeengekomen in de overeenkomst.
2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum van de factuur een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een ma

and als een hele maand wordt gerekend.
4. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8
Aansprakelijkheid
1. Woonzorg ZVJ B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
2. De aansprakelijkheid van Woonzorg ZVJ B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Woonzorg ZVJ B.V. wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
3. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, met een maximum van € 1000.

Artikel 9
Overmacht
1. In geval van overmacht is Woonzorg ZVJ B.V. niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Woonzorg ZVJ B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd.
3. Indien Woonzorg ZVJ B.V. door overmacht tijdelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

Artikel 10
Klachten
1. Klachten over de zorg- en dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na constatering, schriftelijk aan Woonzorg ZVJ B.V. te worden gemeld.
2. Woonzorg ZVJ B.V. zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst, afhandelen en schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen.
3. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 11
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Woonzorg ZVJ B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Woonzorg ZVJ B.V. is gevestigd.

Artikel 12
Wijzigingen
Woonzorg ZVJ B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever medegedeeld en treden in werking dertig dagen na bekendmaking, tenzij een andere ingangsdatum is aangegeven.

Artikel 13
Inwerkingtreding
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 02-01-2024 en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten.